तत्थ्यांक

कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित विश्वव्यापी र स्थानीय डाटा

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

-

संक्रमित

-

निको भएको

-

मृत्यु भएको

-

Copyright 2020 NIALP. All Rights Reserved.

Terms & Conditions
Privacy & Personal data security and Notification policy.